Κατηγορία 121

Κατηγορία 121

Κατηγορία 121

Άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cc.

Ισχύει μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
> Να έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του.
> Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον 6 χρόνια.
> Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. 185 συνεχόμενες μέρες , και για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).
> Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Παράβολο 30€ (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα ή από το Δημόσιο Ταμείο)

Φωτοαντίγραφο του διπλώματος

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης ( πατήστε εδώ)

Επικυρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε. ( πατήστε εδώ )

Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών

Βεβαίωση της Σχολής Οδηγών περί παρακολούθησης των απαιτούμενων μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης, πέντε (5) τουλάχιστον.

Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα

Θεωρητικά: 0 ώρες

Πρακτικά: 5ώρες

 

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για τυχόν αλλαγές ή διευκρινίσεις.

 

Πατήστε την εικόνα για την λήψη του αρχείου.

 Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης 121

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης 121

 Ανανέωση άδειας οδήγησης

Ανανέωση άδειας οδήγησης

 Αντίγραφο άδειας οδήγησης

Αντίγραφο άδειας οδήγησης

 Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης

Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης

 Αίτηση Εκτύπωσης

Αίτηση Εκτύπωσης

Leave a Reply

Your email address will not be published.